Managing Directors

Presidents Name Year
B.V. Mahadevappa 1984 to 31-08-2011
B.C. Prakash 01-09-2011 to 22-07-2012
S. Ramesh 23-07-2012 - 31-08-2014
B.C. Prakash
( Incharge )
01-09-2014 - 23-01-2015
N.P. Madhu 23-01-2015